۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
اولین نمایشگاه هنرهای دستی بانوان دانشگاه علوم پزشکی کرمان