۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

نماینده های بانوان در حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی نماینده واحد شماره تماس عکس توضیحات

خانم راضیه ابوالحسنی                      

کارشناس                

روابط عمومی

   

خانم نجمه طیار زاده

کارشناس

نهاد مقام معظم رهبری

 

 

خانم افسانه اسکندری

کارشناس

اداره حقوقی

 

 

 خانم حمیده سالارکیا

کارشناس

فن آوری و اطلاعات