۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

نماینده های امور بانوان در معاونتهای دانشگاه   

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی نماینده واحد شماره تماس عکس توضیحات
خانم زیبا کامیابی کارشناس معاونت بهداشتی 31215736  
خانم دکتر محبوبه کامیابی پزشک عمومی معاونت درمان 32113170    
خانم دکتر فاطمه کوهپای زاده دکترا روانشناسی معاونت اجتماعی 31215676  
خانم بهجت رفسنجانی کارشناس معاونت غذا و دارو 31325921  
خانم منوره علیزاده کارشناس ارشد معاونت غذا و دارو    
 خانم افسانه دادور کارشناس معاونت  دانشجویی فرهنگی ( تربیت بدنی) 31325261
خانم شیما کازرونی کارشناس ارشد معاونت تحقیقات و فن آوری 32263857
           
خانم طاهره  محمدی پور نجیب کارشناس ارشد معاونت آموزشی    
خانم شهلا حقیقی کارشناس معاونت پشتیبانی