۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

نام و نام خانوادگی     

مقطع تحصیلی       

نماینده واحد                 

شماره تماس                 

عکس

 توضیحات      

خانم نسرین حبیب پور   دانشکده پزشکی  

 

 
خانم مطهره مظاهری کارشناس دانشکده دندانپزشکی 32119028
خانم مریم رمضانی کارشناس دانشکده داروسازی    
 خانم معصومه دادگستر کارشناس دانشکده پرستاری    
 خانم مریم انصاری پور کارشناس دانشکده پیراپزشکی 31325374    
 خانم پروین ملازاده کارشناس ارشد دانشکده بهداشت 31325058  
  خانم طاهره حسنی کارشناس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی 31325221  
 خانم سکینه رضایی کارشناس دانشکده طب ایرانی 33122023