۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نماینده واحد شماره تماس عکس توضیحات
خانم طاهره لشکری کارشناس پرستاری بیمارستان باهنر 32260100                      
خانم نسرین ریکی کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان باهنر    
خانم ربابه زراعت کارشناس پرستاری بیمارستان افضلی پور 31328407
خانم اکرم خالقی کارشناس پرستاری بیمارستان افضلی پور 31328418  
خانم فاطمه زارع نسب کارشناس پرستاری بیمارستان شفا 31323323  
خانم محدثه ایرانپور کارشناس گفتار درمانی بیمارستان شهید بهشتی