۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زاﯾﻤﺎن زودرس

ﭘﻴﺶﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ:

ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زاﯾﻤﺎن زودرس، ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزاد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن    ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب  آﻧﺎن ﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﯽ

ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ   ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﺣﻤﺎ ﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض  ﺧﻄﺮ زاﯾﻤﺎن

زودرس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.   ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل( در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زاﯾﻤﺎن زودرس 45 ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 43 زن )88 ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﭘﺲ از 1393-1394 ﺑﺴﺘﺮ ي در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  اﻓﻀﻠ ﯽ ﭘﻮر ﺷﻬﺮ

ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل   ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻣﺎدران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ا      ﺷ ﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 

ﻣﺠﺪداً ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ SPSS اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎي ﻓﯿﺸﺮ، ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ و آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار    ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. 22 ، (. در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

p=0/0001)  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﺸﺎوره ﺣﻤﺎ   ﯾﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ  ﻣﻌﻨﯽدار اﺿﻄﺮاب  ﺧﺼ ﯿﺼﻪ اي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .(p=0/0001)

اﺿﻄﺮاب  ﺧﺼ ﯿﺼﻪ اي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ي را ﻧﺸﺎن داد، وﻟ ﯽ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌ ﯿﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ، و ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌ ﯿﺘﯽ در دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد 

.(p=0/01 ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب و ﺳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽدار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ )

ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ:ﻣﺸﺎوره ﺣﻤﺎ ﯾﺘﯽ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب ﻣﺎدران در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زا ﯾﻤﺎن زودرس را ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕ ﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻ ﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ

ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻤﺎ   ﯾﺘﯽ را در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟ ﯿﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﺮ ي اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب آﻧﺎن ﺷﺮا     ﯾﻂ زاﯾﻤﺎن اﯾﻤﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

 خانم فرشته میرزایی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات وفن آوری  بخش پژوهشی (مهر ماه1397 )

 

 

مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران   جلد ۱۳ شماره ۳ صفحات ۳۱۵-325

 

فراتحلیل شیوع پوکی استخوان در زنان ایرانی ((مرور سیستماتیک و متاآنالیز))

پژمان باقری ، علی اکبر حقدوست، اسحاق درتاج رابری، لیلا حلیمی، زمانه وفائی، منصوره فرهنگ نیا، لیلا شایان

 
واژه‌های کلیدی: پوکی استخوان، فمور، ستون فقرات، مدل تصادفی، مرورساختارمند، زنان

مقدمه: بررسی‌های توصیفی زیادی در زمینه‌ی پوکی استخوان در ایران وجود دارد که به طور عمده، شیوع این بیماری و ارتباط آن با عوامل مختلف را بررسی کرده‌اند. به منظور کسب چشم‌انداز بهتری از اپیدمیولوژی این بیماری در ایران و هتروژنیتی آن در مناطق مختلف، تمام بررسی‌های موجود به صورت نظام‌مند مرور و یافته‌های آنها با روش فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تمام مقاله‌های منتشر شده در مجلات ایرانی و بین‌المللی، گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و مقالات مرتبط ارایه شده در کنگره‌ها، و نیز پایان‌نامه‌های دانشجویی، با استفاده از کلید واژه‌های استاندارد و حساس مرور شدند. سپس تمام مقالات منتشر شده بین سال‌های 87-79 که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، پس از کنترل کیفی، با استفاده از مدل تصادفی، وارد فرآیند فراتحلیل گردیدند. یافته‌ها: در 21 پژوهش، کمترین و بیشترین شیوع محاسبه شده در ناحیه‌ی فمور به ترتیب 5/1% و 43%، کمترین و بیشترین شیوع محاسبه شده برای ناحیه‌ی ستون فقرات به ترتیب 2/3% و3/51% بود. برآورد شیوع استئوپروز با استفاده از مدل تصادفی در ناحیه‌ی فمور، در زنان ایرانی 9/18% با دامنه‌ی اطمینان (7/22-15) و برآورد شیوع استئوپروز در ناحیه‌ی ستون فقرات در زنان ایرانی 9/18% با دامنه‌ی اطمینان (2/23-6/14) محاسبه گردید. هم‌چنین با استفاده از روش متارگرسیونی عوامل اصلی ایجادکننده‌ی عدم تجانس، ویژگی‌های مکانی و حجم نمونه‌ها معرفی شدند. (01/0P<). نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که استئوپروز یک مشکل بهداشتی شناخته شده‌ای می‌باشد که با بالا رفتن سن متوسط جامعه و تغییر شیوه‌ی زندگی، اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود (هر چند در این پژوهش شیوع کمتری از پوکی استخوان نسبت به سایر کشورها نشان داده شده است)، از توجه به فرایند صنعتی شدن کشور ایران که به افزایش جمعیت سالمند به دلیل بهبود مراقبت‌های بهداشتی منجر می‌شود، نباید غافل شد.

 

 

 خانم فرشته میرزایی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات وفن آوری  بخش پژوهشی (مهر ماه1397 )

 

 

پژوهش های سلامت محور:  جلد ۱ شماره ۲ صفحات ۱۵۵-166

عوامل پیش بینی کننده فعالیت بدنی جهت پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی پرسید در زنان شهر کرمان

نسرین طبسی نژاد، سید وحید احمدی طباطبایی، نرگس خانجانی، محبت محسنی*

 دریافت مقاله: ٩٤/٠٧/٠٩              دریافت مقاله اصلاح شده: ٩٤/٠٩/١٧            پذیرش مقاله: ٩٤/٠٩/٢٤

چکیده

١. کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٢.پزشک عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٣. دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٤. استادیار­، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.      

* نویسنده مسؤول: گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

تلفن: 03431325098            فاکس: 03431325094                           Email: Mohabbat.Mohseni@gmail.com    

واژگان کلیدی: پیش­بینی، فعالیت بدنی، پوکی استخوان، زنان، مدل پرسید

مقدمه: پوکی استخوان شایع­ترین بیماری متابولیک استخوان است که امروزه به عنوان یک معضل بهداشت عمومی شناخته شده است. فعالیت بدنی برای نگهداری استخوان­ها یکی از عوامل مهم در پیشگیری از این بیماری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی در زنان شهر کرمان به منظور پیشگیری از پوکی استخوان مبتنی بر مدل پرسید بوده است.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی -­تحلیلی به صورت مقطعی بر روی ١٢٠ نفر از زنان مراجعه کننده به پایگاه­ های بهداشتی شهر کرمان در سال ١٣٩٣  انجام گردید که طی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ­ای وارد مطالعه شدند. داده ­ها با استفاده از پرسشنامه بین­المللی فعالیت بدنی (IPAQ) و پرسشنامه محقق ساخته براساس سازه­ های مدل پرسید (عوامل مستعد کننده، تقویت کننده و قادر کننده) جمع­آوری و با آماره­های توصیفی (شاخص­ های مرکزی، پراکندگی، فراوانی و درصد) و تحلیلی (رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار آماری SPSS  نسخه ١٨ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد میانگین سنی آزمودنی­ ها 97/6±44/32 سال بود. 2/29 درصد از زنان دارای فعالیت بدنی شدید، 5/35 درصد متوسط و 7/66 درصد خفیف بودند. از بین سازه­ های مدل پرسید، عوامل قادر کننده هم در مدل خام (122/1 OR=،023/0P=) و هم در مدل تعدیل شده (137/1 OR=،041/0=P) در جایگاه قوی­ترین پیشگویی کننده فعالیت بدنی قرار گرفتند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این که عوامل قادر کننده قوی­ترین پیشگویی کنندگی را برای فعالیت بدنی دارند، انتظار می رود، مداخلات ارتقاء سلامت، بیشتر با تکیه بر این عوامل طراحی گردد تا به ارتقاء رفتار فعالیت بدنی و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان منجر شود

واژگان کلیدی: پیش­بینی، فعالیت بدنی، پوکی استخوان، زنان

 

خانم فرشته میرزایی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات وفن آوری  بخش پژوهشی (مرداد ماه1397 )