۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

  کارگاه بخشی از اعجاز های قرآنی در علوم زیستی

12آذر ماه1394

با حضور آقای دکتر پرداختی

حوزه بانوان با همکاری مرکز تحقیقات و دین پژوهی کارگاه بخشی از اعجاز های قرآنی در علوم زیستی با حضور آقای دکتر پرداختی در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزارکرد.

 

 

 

کارگاه نقش ورزش در جلوگیری از بیماریهای روحی و روانی

21 بهمن  1394

حوزه بانوان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی کارگاه نقش ورزش در جلوگیری از بیماریهای روحی و روانی با حضور سرکار خانم خائف  درسالن آموزش مداوم برگزار کرد.

 

 

 

 

 

کارگاه پیشگیری از طلاق با حضور آقای دکتر نخعی

 

 

 

 

کارگاه ویژگیهای شخصیتی و صفات کاری مسئولین و روسای دفاتر

با همکاری حوزه بانوان مرکز تحقیقات و فن آوری کارگاه ویژگیهای شخصیتی و صفات کاری مسئولین و روسای دفاتر با حضور آقای دکتر بهرام نژاد ویژه همکاران دفتری در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار شد.

 

 

 

کارگاه کاربرد آمار در امور اداری

با همکاری حوزه بانوان کارگاه کاربرد آمار در امور اداریویژه همکاران دفتری با حضور خانم نخعی همکاران (مرکز آمار دانشگاه) در مرکز رشد برگزار شد.